Vedtægter

Vedtægter for fællesantenneforeningen
HashøjNet
2014

 § 1

 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse.

 § 2

1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg, med henblik på over for medlemmerne at:

a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler.

b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission.

c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg.

2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.

3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.

§ 3

 1. Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg, er pligtige til at være medlem af foreningen.

2. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør §2, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen bør betales af de(t) nye medlem(er) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder skal udgiften betales af den, der forestår byggemodningen.

 § 4

 1. Der opkræves hos medlemmerne et ½ årligt kontingent pr. tilslutning for TV, og ¼ årlig for internet, til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse.

2. I udlejningsejendomme opkræves et bidrag hos ejeren for hvert lejemål, der kan tilsluttes anlægget.

3. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og opkræves ½ årlig forud, med betalingsterminer april og oktober måned.

4. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse.

 § 5

 I tillæg til det i §4 nævnte ½ årlig kontingent, opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige de beløb, som følger af de ydelser (program forsyning, internetadgang m. v.) husstanden har valgt at modtage fra foreningen.

 § 6

 1. Medlemmerne er pligtige at tåle, at tilslutningskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.

2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre tilslutningskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom.

3. Eventuelle beskadigelser skal, straks indberettes til bestyrelsen.

 § 7

 Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til enhver tid gældende leveringsbetingelser. Disse skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller en på anlægget værende info-kanal, eller hjemmeside.

 § 8

 1. Opsigelse af medlemskab skal varsles med 1 måned med virkning fra førstkommende kontingentopkrævning.

2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt, eller på anden vis overdraget som sin.

 § 9

 1. Undlader et medlem at betale kontingent eller anden forpligtigelse over for foreningen, kan bestyrelsen beslutte at ophæve medlemskabet og afbryde for tilslutningen. En sådan beslutning skal ikke forelægges og godkendes på førstkommende lovligt varslet generalforsamling.

2. Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt at ophæve et medlemskab på grund af andre årsager end det i stk. 1 nævnte, skal dette forelægges og godkendes på førstkommende lovligt varslet generalforsamling.

 § 10

 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 § 11

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i en lokal avis med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen.

3. Drives der i anlægget en informationskanal skal indkaldelsen tillige og med samme varsel bringes i denne.

4. Er der rettidigt indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives i informationskanalen, hvis foreningen driver en sådan.

5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent

2 Valg af stemmetællere

3 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år og planer for det kommende år til godkendelse

4 Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbende år til godkendelse

5 Behandling af budget for løbende regnskabsår og fastsættelse af kontingent, gebyrer og honorarer

6 Behandling af indkommende forslag

7 Valg bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter

8 Valg af bilagskontrollanter og suppleant for disse

9 Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 § 12

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, kan besluttes indkaldt af en (ekstraordinær) generalforsamling og kan begæres indkaldt skriftlig med angivelse af   dagsorden af mindst 10 % af medlemmerne. Bestyrelsen er da forpligtiget til at foranstalte ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned derefter.

2. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som den ordinære.

 § 13

 1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.

2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.

3. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en husstand, der er tilsluttet anlægget.

4. Herudover har udlejeren én stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive én stemme, uanset det antal lejemål (husstande), han råder over i foreningens forsyningsområde.

5. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

6. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et – og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

 § 14

 1. Foreningen ledes af et ulige antal bestyrelse medlemmer, der vælges for 2 år af gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.

2. Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgift.

3. Bestyrelsen kan fastsætte regler for, i hvilket omfang enkelttilslutninger kan lejes.

 § 15

 1. Foreningen forpligtiges i alle forhold, herunder ved køb og salg, af formand eller næstformand, og kasserer. Ved lån og pantsætning, ved underskrift af hele bestyrelsen.

 2. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

 § 16

1. Medlemmerne hæfter personligt for indtil kr. 2000 i forbindelse med optagelse af lån til anlægsudvidelser, såfremt foreningen likvideres.

2. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrøre fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndskabelanlæg.

 § 17

 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet af generalforsamlingen.

2. Regnskabet gennemgås af 2 generalforsamlingsvalgte bilagskontrollanter. Disse vælges for 2 år med 1 hvert år, suppleanten vælges for 1 år.

 § 18

 1. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde.
Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for genindkobling til anlægget.

2. Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

 § 19

 Bredbåndsanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med første stikdåse/målepunkt i de tilsluttede boligenheder.

 § 20

1. Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer/ejer indtræde som medlem.

2. Ejerskifte skal anmeldes til foreningen senest 14 dage før fraflytning, med tilkendegivelse af hvorvidt ny ejer ønsker at overtage tidligere ejers forpligtigelser, i modsat fald ophæves medlemsskabet
3. Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen jfr. § 19, da den følger ejendommen.

 § 21

 Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt

 § 22

1. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget,
som tilhører foreningen jfr. § 19.

2. Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

 § 23

 1. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

2. Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.

 § 24

1. Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed.

2. Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.

 § 25

 1. Bestyrelsen vælger den, der skal føre tilsyn med vedligeholdelse af anlægget.

2. Bestyrelsen skal sikre at den tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes.

 § 26

1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel.

2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig inden for de rammer, som følge af tidligere generalforsamlingsbeslutninger.

3. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.

4. Foreningen har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg at der tages hensyn til (større) mindretalsinteresser.

5. Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer samt etablering af fælles signalforsyning med bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

 § 27

 1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.

2. Ændringer af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 1 måned efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringerne vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.

3. Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

4. Eventuel overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

 § 28

1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelig for medlemmerne enten ved omdeling eller på foreningens hjemmeside.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Dalmosehallen den 9. december 2002.

§ 16 stk. 1, ændret. Fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling den 28 august og vedtaget den 4 september. 2003 i Dalmosehallen.

 §1, §2, §4, §6, §7, §15, §28 opdateret og justeret.

 Fremlagt på generalforsamlingen 12 marts 2013.

 Vedtaget på generalforsamlingen 19 marts 2014

Dirigent: Søren Bertram                                                Formand: John Sørensen