Referat generalforsamling 2024

Referat fra generalforsamling 5/3-24

  1. Valg af dirigent

Søren blev valgt

  • Valg af stemmetællere

Allan blev valgt

  • Formandens beretning til godkendelse

I 2023 bød ikke på de helt store udfordringer

Der har været få udfald på tv og internet

Stofa har i det forgangne år skiftet navn til norlys

Priser blev igen i år udskudt , det end med prisstigning på alle tv pakker pga. tv2 havde budt på sportsbegivenheder

Der har været en lille medlemstilbagegang

Masten i Dalmose er pt. lånt ud til Trådløst netværk

Beretning blev enstemmigt godkendt

  • Gennemgang af årsregnskab

Der var et mindre underskud i 2023

Årsregnskab belv enstemmigt godkendt

  • Budgetforslag for 2024

Budget blev godkendt

  • Indkomne forslag

Ingen

  • Valg til bestyrelsen og suppleanter

På valg var Morten & John

Morten træder ud af bestyrelsen pga. flytning

John modtog genvalg

Allan der var suppleant træder ind i bestyrelsen

Anne der er suppelant modtog genvalg

  • Valg af bilagskontrollanter

Uffe og Lars modtog genvalg

  • Evt.

Der blev snakket og løst og fast